pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานกระบวนงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

By 23 download

Download (pdf, 807 KB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานกระบวนงานการประเมินส่วนราชการตาม ม.44.pdf