วิสัยทัศน์

 

" พัฒนาการบริหารจัดการ กระทรวงอุตสาหกรรมสู่เป็นเลิศ "