folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf 28 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (41 download)
pdf 29 การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (53 download)
pdf 30 การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต (52 download)
pdf 31 การขอใบอนุญาตขนแร่ แบบแร่ 24 (55 download)
pdf 32 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18) (53 download)
pdf 33 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22) (44 download)
pdf 35 การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) (57 download)
pdf 36 การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) (71 download)
pdf 37 การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (53 download)
pdf 38 การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ(แบบแร่12) (41 download)