วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561 15:10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561