วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 10:47

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มนโยบายและแผนงาน ภายใต้งบดำเนินงาน