วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 10:56

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มนโยบายและแผนงาน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายยุทธศาสตร์