วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 10:58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน