folder รายงานแผนผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf 1 ตารางแผน ผล 62 สอจ พะเยา1

By 28 download

Download (pdf, 123 KB)

1.ตารางแผน-ผล 62 สอจ.พะเยา1.pdf

pdf 1 ตารางแผน ผล 62 สอจ พะเยา2

By 27 download

Download (pdf, 206 KB)

1.ตารางแผน-ผล 62 สอจ.พะเยา2.pdf

pdf แบบฟอร์ม แผน ผล ปีงบประมาณ 2561 final สอจ พะเยา1

By 28 download

Download (pdf, 125 KB)

แบบฟอร์ม แผน-ผล ปีงบประมาณ 2561 final สอจ.พะเยา1.pdf

pdf แบบฟอร์ม แผน ผล ปีงบประมาณ 2561 final สอจ พะเยา2

By 28 download

Download (pdf, 254 KB)

แบบฟอร์ม แผน-ผล ปีงบประมาณ 2561 final สอจ.พะเยา2.pdf