pdf โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

By 57 download

Download (pdf, 816 KB)

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตฯ สอจ.พะเยา.PDF