วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือ ย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำเกลือจาก

ใต้ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

2.ส่งเสริม และพัฒนาการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม

3.ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน

  กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

2.ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน

3.จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและ

  อุตสาหกรรมชุมชน

2.ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3.ประสานการส่งเสริมการลงทุน

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายนโยบายและแผนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้                    สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม และจังหวัด

2. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณ ในความรับผิดชอบของสำนักงาน                       อุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. ประสานการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย

4. บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับ                 มอบหมาย