มติ ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง “กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์” นั่งประธานกรรมการคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 12 พ.ย. 62

21 พ.ย 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่ เพื่อกำหนดแนวนโยบาย กำกับดูแลให้องค์กรมีทิศทางการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ประเทศใน ฐานะที่เป็นกลไกการพัฒนา เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

 

สำหรับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2505 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ประวัติการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการ ประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

และผ่านการฝึกอบรม อาทิ หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.55) หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.21) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.9) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT8) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน (วธอ.3)