วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563 15:58

สำรวจความพร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อ พัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + MINI ITC)