ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดฯ กอบชัย เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ยุคใหม่ รวดเร็ว โปร่งใส” พร้อมประกาศเจตนารมณ์สุจริต “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน”

18 ก.พ 2563

 วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม ยุคใหม่ รวดเร็ว โปร่งใส” พร้อมกล่าวนำการประกาศเจตนารมณ์สุจริต “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า “ข้าพเจ้า..........ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะบริหารงานและปฏิบัติงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิดประพฤติปฏิบัติและดำรงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและประเทศชาติต่อไป” โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ    ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารของหน่วยงานให้มีพื้นฐานทางจิตใจยึดมั่นในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสำนึกความรับผิดชอบ รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน การรายงานผลการปฏิบัติการและการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.งานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม การจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบกลาง และการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (l-plan) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภูมิภาค ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส    

อ่านต่อ...


ก.อุตสาหกรรม บูรณาการ 6 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ยกระดับเอสเอ็มอี ปูพรม 4 ภูมิภาค ส่งต่อโมเดลความสำเร็จ “หนุน SMEsไทย ก้าวไกลไปด้วยกัน”

18 ก.พ 2563

  กระทรวงอุตสาหกรรม ประสาน 6 พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการพัฒนาเอสเอ็มอี ครอบคลุมทุกมิติ มอบ SME D Bank เชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs กว่า 100,000 ราย เข้าถึงแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ยต่ำ ควบคู่กระบวนการเติมความรู้ หนุนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน กำหนดจัด 4 ครั้ง ส่งต่อโมเดลกระจายความสำเร็จทั่วไทย  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ยกระดับการส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม            ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือและพัฒนาเอสเอ็มอี จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการทำงานผ่านการประชุมสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภายใต้ “โครงการ หนุน SMEs ไทย  ก้าวไกลไปด้วยกัน” กับ 6 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาเกษตรกรแห่งชาติ, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, และสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกรวมกันมากกว่า 100,000 ราย เข้าถึงกระบวนการเติม “ความรู้คู่เงินทุน”  ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาเติบโตได้อย่างมั่นคง             และยั่งยืน  ทั้งนี้ มอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นแกนกลางหลักในการบูรณาการเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ครอบคลุมทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่จะก้าวไกลไปด้วยกัน ผ่านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ เช่น “SME D ยกกำลัง 3” ของ SME D Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 3% ต่อปีนาน 3 ปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันจาก บสย. 3 ปี เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีไทยสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน  อีกทั้ง การประชุมครั้งนี้ ยังเป็นเวทีให้ตัวแทนผู้ประกอบการจาก 6 หน่วยงานพันธมิตร แสดงความคิดเห็น และร่วมวางแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐ           นำกลับไปพัฒนาสนับสนุนเอสเอ็มอีได้ถูกต้องและตรงความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด  “สำหรับการจัดประชุม “โครงการ หนุน SMEsไทย ก้าวไกลไปด้วยกัน”กำหนดจัด 4 ครั้ง ซึ่งในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรก ในพื้นที่ภาคกลาง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เพื่อประกาศความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 6 แห่ง ที่ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการ สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และจะมีกำหนดการลงพื้นที่อีก 3 ครั้ง ครอบคลุมทั่วประเทศต่อเนื่อง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี, ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” นายกอบชัยกล่าว    จากความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการแล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะ SME D Bank ที่มีพันธกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล มีกระบวนการเติมความรู้ คอยช่วยเหลือผู้ประกอบการตลอดเส้นทางธุรกิจ ให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง สร้างรายได้จากฐานราก สร้างระบบเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย    ------------------------------- 17 กุมภาพันธ์  2563    *สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายอุทัย ศุภโชคพาณิชย์ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โทร.02-2654397 หรือ Call Center 1357  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ เป็นประธานการประชุม“คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่” ระหว่างกระทรวงอุตฯ และ ส.อ.ท. เพื่อชงเข้าคณะกรรมการอำนวยการฯ ชุดใหญ่พิจารณา

17 ก.พ 2563

  วันนี้ (17 ก.พ.63) ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นางวรวรรณ ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับ คณะทำงานฝั่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายอภิชิต ประสพรัตน์  รองประธาน ส.อ.ท. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ 9 โครงการใน 5 ภูมิภาค  ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติ ค.ร.ม.สัญจรที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอของคณะทำงานฯ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่  ซึ่งจะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ต่อไป   โดยผู้แทนฝั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย นายบรรจง สุกรีฑา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม   นายธนะ อัลภาชน์  รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวิฤทธิ์  วิเศษสินธุ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   ส่วนฝั่ง ส.อ.ท.  มีนายณรงค์ฤทธิ์ พาณิชชีวะ กรรมการ ส.อ.ท. ร่วมประชุม    ทั้งนี้ อก. และ ส.อ.ท. ได้ตั้ง คณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ รวม 5 ชุด เพื่อขับเคลื่อน/กระตุ้นเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยคณะทำงานอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ อยู่ในชุดที่ 5  

อ่านต่อ...


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดโครงการ "เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3" @สระบุรี

17 ก.พ 2563

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” ณ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้มีนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมงาน การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน เพื่อส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2563 ให้กับประชาชนโดยรอบสถานประกอบการในพื้นที่   สำหรับกิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ ได้แก่ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก การตรวจสมรรถภาพปอด เอกซเรย์ปอด และพบแพทย์ การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้โรงเรียน 7 โรงเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ บริการตัดผม จับรางวัลชิงโชค แจกข้าวสาร การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพ หากตรวจพบความผิดปกติทางร่างกาย จะมีการรักษา เฝ้าระวัง และติดตามสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง   โครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” เป็นกิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หินทั่วประเทศ ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งเป้าหมายตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่ทั่วประเทศปีละไม่น้อยกว่า 30,000 คน   #เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน #ทีมประชาสัมพันธ์ กพร. [PR-DPIM]  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะผู้ได้รับรางวัล UNEP-ASHRAE Lower GWP Awards 2019

17 ก.พ 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และนายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายวรท ล้ำเลิศพงศ์พนา นายวัลลภ ล้ำเลิศพงศ์พนา และคณะผู้ได้รับรางวัล UNEP-ASHRAE Lower GWP Awards เข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการ The Crocodile Project CO2 Transcritical Refrigeration System for a Hot-and-Humid Region implemented in Thailand ซึ่งได้รับรางวัลสาขาการลดโลกร้อน โดยใช้ CO2 เป็นสารทำความเย็นทดแทนสารทำความเย็นที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมทั้งหารือแนวทางความเป็นไปได้ที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมไทยอีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย

17 ก.พ 2563

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภายใต้โครงการ หนุน SMEs ไทยก้าวไกลไปด้วยกัน โดยมี นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง นางจงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank   จากนั้นปลัดกอบชัยฯ ร่วมงานแถลงข่าว "บอกรัก SME D ยกกำลัง 3" ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ระหว่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้าร่วม   จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการ "ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย" เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้สามารถเพิ่มขีดความสามรถการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง สำหรับบริการ "SME D ยกกำลัง3" เปิดโอกาสเติมเงินลงทุนให้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนนำไปใช้หมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ซึ่งมีจุดเด่นที่อัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดในบรรดาสินเชื่อเอสเอ็มอีของทุกสถาบันการเงินในปัจจุบัน  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ จุลพงษ์ เป็นประธานปิดโครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการฯ

14 ก.พ 2563

  วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานปิดโครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (AGROGENIUS ACADEMY) ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านหลักสูตรภายใต้โครงการฯ โดยมีนายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ แม็คโคร สาขารามคำแหง 24   ทั้งนี้ยังได้เดินชมนิทรรศการซึ่งจัดแสดงสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และชมกิจกรรม Business Matching สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในบริเวณจำหน่ายสินค้าของแม็คโครอีกด้วย  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ นำทีมจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” 14 ก.พ. แจกฟรีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

14 ก.พ 2563

 14 กุมภาพันธ์ 2563  : นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม       รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน  กว่า 5,000 ชิ้น โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัส  โควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่าและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทำให้เกิดปัญหาหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีราคาสูงขึ้นในหลายพื้นที่ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจัดกิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม              รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” ด้วยการนำคณะจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ให้กับประชาชน ณ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแสดงความห่วงใย ต่อสุขภาพของประชาชน โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ จำนวน  2  จุด คือ บริเวณเกาะราชวิถี  ฝั่ง รพ.ราชวิถี และเกาะพญาไท ฝั่งห้างเซ็นเตอร์วัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม  นอกจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานไปยังผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือทั่วประเทศ โดยย้ำผลิตให้เต็มกำลังการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศก่อนการส่งออก  ซึ่งจะทำให้มีหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน  นายกอบชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย ------------------------------- 14 กุมภาพันธ์  2563  

อ่านต่อ...


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

14 ก.พ 2563

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยมีนางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน สำหรับการสัมมนาในวันนี้ได้รับเกียรติจากกรมบัญชีกลาง มาบรรยายให้หัวข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ หารือร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

13 ก.พ 2563

  วันนี้ (13 ก.พ. 63) นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  หารือร่วมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดยนายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ  ในโอกาสติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ระดับกระทรวงที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นายอดิทัต  วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  และนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม   #แผนปฏิรูปประเทศ #Prmoi  

อ่านต่อ...


Page 1 of 310