ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 มั่นใจ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ตื่นตัวพัฒนา พร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

16 ก.ย 2562

ทำเนียบรัฐบาล :  16 กันยายน 2562-  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019)  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเป็นปีที่ 27 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภิรมย์ พลวิเศษ  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ และผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมกว่า 600 คน ร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล    นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมเน้นย้ำว่าภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0  ซึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย คือศักยภาพ ความเข้มแข็ง และคุณภาพมาตรฐานของผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลมีหน้าที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพากเพียรในการพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงมีความใส่ใจต่อผู้บริโภค ช่วยกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลภาวะ ทั้งนี้ นอกจากเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ภาคอุตสาหกรรมดำเนินตามนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมแล้วยังส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการในแง่การลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย   ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและตระหนักถึงโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งได้รับนโยบายสำคัญจากรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ได้ออกมาตรการเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งเสริม สนับสนุน จูงใจให้ผู้ประกอบการทั้งกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในการเข้าถึงและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเร่งสร้างทักษะ ปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21   ทั้งนี้การมอบรางวัลอุตสาหกรรม นับเป็นกิจกรรมหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเสริมสร้างความพร้อมในการแข่งขันระดับสากลอีกด้วย สำหรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผู้ประกอบการได้รับรางวัลรวม 68 ราย จากผู้สมัครทั่วประเทศ 222 ราย ประกอบด้วย 1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล  คือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ และเครื่องล้างจาน ซึ่งการันตีคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้วยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นถึง 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัยในปี 2561 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิตในปี 2560 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในปี 2559 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารคุณภาพ ในปี 2546, 2554 และ 2557   2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 46 รางวัล แบ่งออกเป็น 8 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต จำนวน 4 รางวัล, ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รางวัล, ประเภทการบริหารความปลอดภัย จำนวน 3 รางวัล, ประเภท การบริหารงานคุณภาพ จำนวน 9 รางวัล, ประเภทการจัดการพลังงาน จำนวน 3 รางวัล, ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 2 รางวัล, ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จำนวน 14 รางวัล, และประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 10 รางวัล   3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น จำนวน 21 รางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทการบริหารจัดการ จำนวน 3 รางวัล, ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 9 รางวัล,ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จำนวน 4 รางวัล และประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล จำนวน 5 รางวัล   นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณามอบรางวัลชมเชย ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น อีกจำนวน 12 รางวัล โดยได้รับเกียรติจากนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลชมเชยฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจต่อไป    

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

16 ก.ย 2562

13 กันยายน 2562 นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

อ่านต่อ...


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้)

13 ก.ย 2562

สุราษฎร์ธานี : 11 กันยายน 2562 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) โดยมี นางสาวณัฏฐิญา เนตรสุภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน และผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด 14 จังหวัด ร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สำคัญเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาด้านการลงทุนและเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการณ์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรยาย อาทิ ผศ.ดร.จิระ บุรีคำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ภาพรวมเครื่องชี้วัดของเศรษฐกิจ คุณเพ็ญนภา ศิลตระกูล จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของ GPP และการใช้ข้อมูล GPP เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงพื้นที่    สำหรับในวันที่ 13 กันยายน 2562 ยังได้รับเกียรติจากคุณธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมการ Single form ของกระทรวงอุตสาหกรรม และความเชื่อมโยงข้อมูล GPP ในระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จำแนกการนำหลักการเพื่อนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล GPP ภาคอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า i-Industry Big Data ได้แก่ 1) ระบบใบอนุญาต (Digital Licensing) 2) ระบบรายงานการประกอบกิจการ/Single Form (Digital Reporting) 3) โครงข่ายการให้บริการ (Digital Service Platform) 4) ข้อมูลภาครัฐ อก.4.0 (Digital Government) และ 5) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรมในรูปแบบ Data Collaboration ซึ่งการใช้ระบบ Single Form เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายภาครัฐเพื่อให้สามารถครอบคลุมถึงศักยภาพอุตสาหกรรมทั้งด้าน เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และทรัพยากรมนุษย์ (Citizen)  

อ่านต่อ...


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ

13 ก.ย 2562

13 กันยายน 2562 นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 60 คน ร่วมสัมมนา และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการในคณะต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การบริหารจัดการ การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา การตรวจสอบ และการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องครบถ้วน  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจภานุวัฒน์ฯ ร่วมเวทีเสวนา ในงานแถลงข่าวการจัดงาน Maintenance & Resilience Asia 2019

13 ก.ย 2562

  12 กันยายน 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ กระทรวงคมนาคม ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ถึงเวลาเปลี่ยนคมนาคม – อุตสาหกรรมไทยให้สมาร์ท กับแนวโน้มปี 63 “ดิ่ง หรือ ดุ”” และ “ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงคมนาคม กับ หน่วยงานส่งเสริมภาคการผลิตและเทคโนโลยีของญี่ปุ่นในการจัดงาน Smart Manufacturing & Smart Infrastructure by MRA” ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ    งาน Maintenance & Resilience Asia 2019 (MRA 2019) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Smart Manufacturing & Smart Infrastructure โดยจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับกระบวนการผลิต กระบวนการทางวิศวกรรม และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของไทยให้มีความล้ำสมัยและยั่งยืน    โดยงานดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 4 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม และในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของไทยแข็งแกร่งได้เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในเรื่องความสมบูรณ์แบบของระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ยังจะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาทิ เซ็นเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ IoT ฯลฯ มาร่วมจัดแสดงและให้ความรู้ การประชุมสัมมนา ตลอด 3 วันการจัดงาน และจะมีการบรรยายและการนำเสนอกรณีศึกษาต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้ทุกภาคส่วนปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ในโอกาสนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการด้วยในงานดังกล่าวด้วย  

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

12 ก.ย 2562

ฉะเชิงเทรา : 11 กันยายน 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประเสริฐ สีน้ำเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2562    ต่อมาหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนการประกอบกิจการโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า ดีสโพเซิล ซึ่งเป็นโรงงานลำดับที่ 106 ประกอบกิจการนำน้ำมันและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงผสม นำกรดและด่างที่ใช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยน้ำบาดาลที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคและบริโภคมีการปนเปื้อนของน้ำมันทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้  ทั้งนี้คณะของหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) ภายในบริเวณโรงงานจำนวน 2 จุด และในบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงงานอีก 2 จุด เพื่อส่งทำการตรวจวัดวิเคราะห์ และจะนำผลที่ได้ไปประกอบพิจารณาดำเนินการต่อไป    

อ่านต่อ...


ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน

12 ก.ย 2562

วันนี้ (12 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมลงนาม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ ของคนกลุ่มวัยทำงานซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครับและของประเทศ การทำงานร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการลดความซ้ำซ่อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

อ่านต่อ...


ขบวนคาราวาน ก.อุตฯ สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี และส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคถึงมือผู้ประสบภัยแล้ว

12 ก.ย 2562

จังหวัดอุบลราชธานี  :  11 กันยายน 2562  – นายเอกภัทร  วังสุวรรณ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นำขบวนคาราวาน“กระทรวงอุตสาหกรรม  สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยารักษาโรค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและคืนความสุขให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย  

อ่านต่อ...


ขบวนคาราวาน ก.อุตฯ สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคถึงมือผู้ประสบภัยแล้ว

11 ก.ย 2562

จังหวัดพิษณุโลก  : 11 กันยายน 2562  – นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอุดม สอนจิตต์  อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวนิจรินทร์ โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และคณะนำขบวนคาราวาน“กระทรวงอุตสาหกรรม  สานพลัง  รวมน้ำใจ  ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยารักษาโรค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและคืนความสุขให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย  โดยจุดที่ 1 ได้ส่งมอบสิ่งของให้ชาวบ้าน  ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอเนินมะปราง และจุดที่  2  ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง  

อ่านต่อ...


สมอ. ภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ISO ตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมาตรฐานระดับโลก

11 ก.ย 2562

สมอ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ISO/TC 292 Security and resilience เชิญสมาชิก ISO ทั่วโลกเข้าร่วม โชว์ศักยภาพสถาบันมาตรฐานไทยในเวทีสากล พร้อมตั้งเป้าผลักดัน มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ   นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 8 - 13 กันยายน ๒๕๖๒ สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ในการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (Technical committee – TC) คณะที่ 292 (ISO/TC 292 Security and resilience) ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการในระดับระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 150 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก การประชุม ISO/TC 292 นี้ เป็นการประชุมของคณะกรรมการวิชาการที่รับผิดชอบการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศในสาขาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการปรับตัวสู่ภาวะปกติ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมทำงาน (Participating member หรือ P-member) ซึ่งจะทำให้ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาออกเสียงและแสดงข้อคิดเห็น ในการกำหนดมาตรฐาน สมอ. จึงมีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้น โดยวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้ามากว่า 3 ปี ในการผลักดันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เข้าสู่การเป็นมาตรฐานสากล ดังนั้น ในการประชุม ISO/TC 292 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2561 ณ เมืองสตาวังเงร์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม การประชุมจึงได้เสนอแผนการดำเนินงานในการนำเสนอ มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศใช้ มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้เป็นเอกสาร ISO ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผลการลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ให้จัดทำเป็นร่างมาตรฐาน/เอกสาร ISO ต่อไป ในชื่อ ISO/TR 22XXX:20XX Security and Resilience - Organization Resilience -Principles and Guidelines for Sufficiency and Viability เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนของไทยในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานสาขานี้ร่วมกับสมาชิก ISO/TC 292 จากประเทศต่าง ๆ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในฐานะผู้จัดทำข้อเสนอ มอก. ๙๙๙๙ เป็นมาตรฐาน ISO เนื่องจากการเสนอ มอก. ๙๙๙๙ เป็นมาตรฐาน ISO ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก ISO/TC 292 ในขั้นตอนต่อ ๆ ไปด้วย ในการประชุมดังกล่าว สมอ. ได้จัดการเสวนาเรื่อง The Role of ISO/TC 292 in Economic Resilience to Support the UN SDGs เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดี ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บรรดาประเทศสมาชิก ISO ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเรื่อง ISO/TR 22XXX:20XX Security and Resilience - Organization Resilience -Principles and Guidelines for Sufficiency and Viability โดยคณะผู้เสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจาก ISO รวมถึง ISO/TC 292 คณะทำงาน (WG) ภายใต้ ISO/TC 292 และผู้แทนจากองค์กรของไทย ได้แก่ รองประธาน ISO ด้านการเงิน จากประเทศญี่ปุ่น, ประธาน ISO/TC 292 จากประเทศสวีเดน, Convenor ของ ISO/TC 292/WG 2 Continuity and organizational resilience จากสหราชอาณาจักร, ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด และ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล ร่วมนำเสนอบทบาทและผลงานที่เกี่ยวกับการฟื้นคืนองค์กรสู่สภาวะปกติของภาคธุรกิจ ภายหลังประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจอีกด้วย  

อ่านต่อ...


Page 1 of 286