ปลัดฯกอบชัย เปิดหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

19 พ.ย 2562

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่  18-22 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาองค์กร