ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดวรวรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมสุราษฎร์ธานี

13 ส.ค 2563

จ.สุราษฎร์ธานี : นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมสุราษฎร์ธานี โดยมีนายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ    นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้พบปะ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมมอบนโยบายให้กับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สอจ.สุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เน้นตลาดและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม "ผลิตได้...ขายได้...อยู่ด้วยกันได้" ซึ่งประกอบด้วย ผลิตได้ ต้องมีการใช้งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขายได้ ต้องมีการตลาดที่ดีทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และอยู่ด้วยกันได้ สินค้าและบริการ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    ทั้งนี้ สอจ.สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรม (Creative Industry Village :CIV) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีชุมชนเป้าหมาย จำนวน 9 ชุมชน คือ 1) ชุมชนบางใบไม้ 2) ชุมชมบ้านเขาเทพพิทักษ์ 3) ชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร 4) ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง 5) ชุมชนบ้านเลม็ด 6) ชุมชนลีเล็ด 7)ชุมชนบ้านพุมเรียง 8) ชุมชนบ้านเขาถ่าน 9)ชุมชนบ้านหนองปลิง ซึ่งทาง สอจ. ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำและให้ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีผู้ได้รับ มผช. จำนวน 11 ราย 30 ผลิตภัณฑ์ 7 ชุมชน นอกจากนี้ได้ดำเนินการจักฝึกอบรมพัฒนาด้านองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐาน อย. และเลขจดแจ้ง พร้อมจัดหาและกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลุงสงค์ ชุมชนแปรรูปมะพร้าวอินทรีย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

13 ส.ค 2563

จ.สุราษฎร์ธานี : นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลุงสงค์ ชุมชนบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณสมประสงค์ ศรีเทพ เจ้าของสวนให้การต้อนรับ   ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษร์ธานี และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมผ่านโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรม (Creative Industry Village :CIV) หมู่บ้าน CIV เน้นให้ชุมชนนำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์    สำหรับสวนลุงสงค์ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวบางใบไม้ ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวแบบอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน เพื่อนำผลผลิตมะพร้าวมาสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการวิจัย พัฒนา พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นผลสำเร็จ นำมาสู่การผลิตเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเกือบ 20 ชนิด โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กระทั่งสามารถนำไปจำหน่ายบนสายการบิน ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ นอกจากนั้น ยังนำวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวมารังสรรค์เป็นชิ้นงานของใช้ เครื่องประดับตกแต่ง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนสละอาทิตย์ บ้านหนองปลิง ชุมชนต้นแบบนำระบบตลาดออนไลน์ฝ่าวิกฤตโควิค-19

13 ส.ค 2563

จ.สุราษฎร์ธานี : นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนสละอาทิตย์ ชุมชนบ้านหนองปลิง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ   ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษร์ธานี และ Big Brother ผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่ได้ร่วมกันสนับสนุนผ่านโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรม (Creative Industry Village :CIV) ประจำปี 2562 หมู่บ้าน CIV เน้นให้หมู่บ้านนำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และยังได้เข้าร่วมโครงการ Big Brother หรือ “พี่ช่วยน้อง” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อช่วยขับเคลื่อน SMEs ไปสู่ยุค 4.0 ชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่ในการสนับสนุน แนะนำแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์    โดยมี นายอาทิตย์ มติธรรม เจ้าของสวนให้การต้อนรับและแนะนำการปลูกสละ และการแปรรูปสละลอยแก้ว  ซึ่งถือได้ว่าสวนแห่งนี้มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีมาช่วยในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการสวน การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ และสามารถปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ได้ดี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทางสวนได้ปรับเปลี่ยนการขายจากการขายหน้าร้านเป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี    

อ่านต่อ...


“สุริยะ”เผยยอดการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ 3 ไตรมาสพุ่ง!จ้างงานเพิ่มกว่า 1.4 หมื่นราย สร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 7 หมื่นลบ.

13 ส.ค 2563

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ตัวเลขการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 3ไตรมาส ของปีงบประมาณ 2563 มีผู้ประกอบการยื่นขอแจ้งเริ่มประกอบกิจการเพิ่ม 163 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่ม 14,698 ราย มูลค่าการลงทุนรวม 74,395 ล้านบาท พร้อมเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมล่าสุดที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ไตรมาสของปีงบประมาณ 2563(ต.ค.62-มิ.ย.63) มีนักลงทุนที่ยื่นคำขอใบอนุญาตแจ้งเริ่มประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่เปิดดำเนินการแล้ว 33 แห่ง โดยพบว่าจำนวนผู้ประกอบการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น 163 ราย แบ่งออกเป็นการขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) จำนวน 104 ราย และนิคมอุตสาหกรรมนอกพื้นที่ EEC จำนวน 59 ราย ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 14,698 ราย รวมมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 74,395 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 2562 (ต.ค.61- มิ.ย.62) มีผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต เพิ่มขึ้น 41 ราย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงไตรมาส 2 มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินธุรกิจภายในประเทศเริ่มกลับมาเป็นปกติ เห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมซึ่งรายงานโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)ที่ระบุว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการขออนุญาตที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม หลังจากก่อนหน้านี้มีโรงงานบางแห่งที่อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดการผลิต ประกอบกับไม่มีการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าต่างประเทศ แต่เมื่อรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์จึงทำให้กำลังการผลิตกลับมาฟื้นตัว และกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง ด้านนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการมาติดต่อยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ทั้งผู้ที่แจ้งประกอบกิจการใหม่ และขยายกิจการเดิม พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เครื่องจักรและอะไหล่ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซียังคงครองแชมป์มีนักลงทุนให้ความสนใจมาลงทุนเป็นลำดับแรก  นอกจากนี้ กนอ.ได้ออกมาตรการความช่วยเหลือให้กับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้ว 2 ระยะ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พัฒนา และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที ลดภาระ เสริมสภาพคล่องได้ในระดับหนึ่ง “ไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้านที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะการมีซัพพลายเชนที่ดี (อ้างอิงข้อมูลจากผลการสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB) ) เทียบกับหลายประเทศในแถบอาเซียน อีกทั้งการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจมาลงทุน ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ร้อยละ 27.27  จีน ร้อยละ 16.36 ไต้หวัน ร้อยละ 9.09 ออสเตรเลีย ร้อยละ 5.45 และฮ่องกง ร้อยละ 5.45”ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวปิดท้าย.  

อ่านต่อ...


กรอ.เข้มลุยดำเนินคดี-สั่งปิดโรงงานทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

13 ส.ค 2563

  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดคุมเข้มป้องกันโรงงานแตกแถวสร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน ด้าน กรอ. เผย7เดือน มีชาวบ้านร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างความเดือดร้อนและปล่อยมลพิษ 90 ครั้ง ลดลง 25% พร้อมทั้งสั่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินคดี สั่งปิดชั่วคราวและแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนและนักลงทุน      นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแลกรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง บางประเภทที่กระทำผิดกฎหมายด้วยการสร้างปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เช่น การปล่อยกลิ่นเหม็น ปล่อยน้ำเสีย ปล่อยมลพิษ แอบทิ้งกากของเสีย และปัญหาเสียงดัง เป็นต้น ตามนโยบายนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน หากผู้ประกอบการรายใดกระทำผิดก็ให้เร่งดำเนินการให้เกิดการแก้ไขให้ถูกต้องรวมถึงการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ส่วนผู้ประกอบการรายใดที่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ต้องส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป      ด้าน นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในช่วง 7 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) มีประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ร้องเรียนสถานประกอบการ มายังกรอ. จำนวน 90 ครั้ง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการร้องเรียน 120 ครั้ง หรือลดลง 25% แบ่งเป็นเรื่องของโรงงานปล่อยกลิ่นเหม็น 48 เรื่อง, เสียงดัง 52 เรื่อง, ฝุ่น 36 เรื่อง, ไอสารเคมี 27 เรื่อง, โรงงานเถื่อน 27 เรื่อง, ปล่อยน้ำเสีย 21 เรื่อง, สั่นสะเทือน 19 เรื่อง, ควัน 15 เรื่อง, กากของเสีย 17 เรื่อง, ทำงานกลางคืน 14 เรื่อง และขวางการจราจร 10 เรื่อง และอื่น ๆ    ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรอ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรมตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่า โรงงานบางรายมีการกระทำความผิดจริงตามที่ประชาชนร้องเรียน จึงได้ดำเนินคดีกับโรงงานที่กระทำผิดแล้ว 3 กรณี ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ดำเนินคดีไป 13 ราย รวมถึงมีคำสั่งให้หยุดหรือปิดโรงงานชั่วคราวแล้วอีก 1 ราย และสั่งให้มีการแก้ไข 7 ราย เป็นต้น   นายประกอบ กล่าวว่า อำนาจหน้าที่ของ กรอ. จะเข้าไปดูแลปัญหาการร้องเรียน และดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจังหวัดจะเป็นอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลของอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ก็ได้มีการทำงานบูรณาการความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยหากเกิดปัญหาที่อุตสาหกรรมจังหวัดไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ในเชิงลึก เช่น การตรวจสอบเกี่ยวกับโรงงานปล่อยมลพิษและกากของเสียที่มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเชิงปฏิบัติการเพื่อลงรายละเอียด ก็สามารถประสานขอความร่วมมือมายัง กรอ. ได้ เพื่อที่ทาง กรอ. จะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตรวจสอบเชิงลึก ลงพื้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการได้รับความถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกภาคส่วนต่อไป    

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

13 ส.ค 2563

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563)  เวลา 18.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563  

12 ส.ค 2563

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563)  เวลา 08.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 

12 ส.ค 2563

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563)  เวลา 07.00 น. นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย

11 ส.ค 2563

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP SMEs จากคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่าย ภายใต้กิจกรรม "สปอ. ร่วมใจช่วยผู้ประกอบการไทย สู้ภัยโควิด-19" ในระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2563 โดยมีสินค้า อาทิ หมูยอ กุ้งจ่อม กระยาสารท ผ้าทอมือ ผ้าไหม หมอนยางพารา ฯลฯ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์)  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

10 ส.ค 2563

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด" พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณการรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วม ณ โรงแรมทีเค พาเลท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


Page 2 of 336