ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2563

29 ม.ค 2563

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2563  พร้อมด้วยนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย  ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ผลผลิตอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ณ วันที่ 26 มกราคม 2563  รับทราบความก้าวหน้าการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์จากใบและยอดอ้อยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล  และสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  

อ่านต่อ...


รมว. สุริยะ หารือร่วมกับ เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

28 ม.ค 2563

 วันนี้ (28 ม.ค. 63) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายอี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างเกาหลีและไทย โดยมีนายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายสรวุฒิ เนื่องจำนง นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอู่ตะเภา ครั้งที่ 1/2563

28 ม.ค 2563

วันนี้ (28 มกราคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO)  เป็นประธานในการประชุมและชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงบประมาณ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ และ บมจ. การบินไทย   เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เปิดการสัมมนาการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

28 ม.ค 2563

วันนี้ (28 มกราคม 2563) นางวรวรรณ  ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.  

อ่านต่อ...


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงานใหม่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

28 ม.ค 2563

  วันที่ 27 มกราคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานใหม่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Smart Office & Smart Service” ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการเพื่อมุ่งสู่การเป็น “Service Organization” โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นเกียรติ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

อ่านต่อ...


การร่วมประชุมหารือความร่วมมือไทยญี่ปุ่นกับ JTECS

27 ม.ค 2563

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563  นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายบวร สัตยาวุฒิพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายอุตสาหกรรม) นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหารือความร่วมมือไทยญี่ปุ่นกับ JTECS โดย Mr. Yasushi Kashi Mr.Eunji Kim Mr.Yuji Shimo-osawa และร่วมประชุมหารือ กับ JW (Japan Industrial Waste Information Center) โดย Mr.Soichiro Seki เพื่อประสานความร่วมมือเรื่อง circular economy  และได้เรียนเชิญนายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ เอกอัครราชทูต(ฝ่ายการพาณิชย์) เยี่ยมชมและให้การสนับสนุน การBusiness Matching ผู้ประกอบการที่ร่วมงานแสดงสินค้า Lifestyles Week Tokyo 2020 ,Makuhari Messe Chiba

อ่านต่อ...


รมต.สุริยะฯ  เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรอบแนวนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

25 ม.ค 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรอบแนวนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรม และนางชวนชม กิจพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 1) การผลักดันภาคเกษตรเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Agricultural Industry) 2) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)  3) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (SME 4.0)  4) การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 (Factory 4.0)  5) การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion) และ 6) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกระทรวง (MOI Transformation)  ซึ่งทั้งหมดนี้ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #prmoi

อ่านต่อ...


รองปลัดฯภานุวัฒน์ ร่วมหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ฯ GGGI ประเทศเกาหลีใต้

23 ม.ค 2563

วันนี้ (23 ม.ค. 63)  นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับนาย Frank Rijsberman ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม (Global Green Growth Institute - GGGI) ประเทศเกาหลีใต้  เกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการดำเนินงานเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมในภูมิภาคภายใต้โครงการของไทย  และขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของไทยต่อทิศทางการดำเนินงานของ GGGI ในอนาคตเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ณ ห้องประชุมชุณหวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  # กระทรวงอุตสาหกรรม # อุตสาหกรรมสีเขียว  

อ่านต่อ...


รองปลัดภานุวัฒน์ เปิดอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารระดับต้น’ รุ่นที่ 28 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

23 ม.ค 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารระดับต้น’ รุ่นที่ 28 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และ นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะ สั่งการเร่งแก้ปัญหามลพิษ PM 2.5 ขอโรงงานลดกำลังการผลิต ควบคุมการระบายมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการ พร้อมให้หน่วยงานกำหนดมาตรการและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

23 ม.ค 2563

  นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งหามาตรการในการควบคุม และป้องกันการเกิดปัญหาคุณภาพอากาศมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ กำหนดมาตรการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือลดปัญหาฝุ่นละออง ที่มีสาเหตุจากกระบวนการอุตสาหกรรม แลขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในการลดกำลังการผลิตลงด้วย โดยเบื้องต้นได้สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดให้ออกมาตรการบรรเทาปัญหา           การกำกับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรม ได้มีมาตรการดังนี้ 1) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในการลดกำลังการผลิต ควบคุมการระบายมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการ และขอความร่วมมือโรงงานที่ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ (CEMS) ที่อยู่นอกพื้นที่บังคับใช้ตามกฎหมายให้เชื่อมต่อข้อมูลรายงานคุณภาพอากาศมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2) ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรงงานเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศ โดยแผนการตรวจโรงงานประจำปี 2563 เน้นโรงงานที่เคยมีปัญหาข้อร้องเรียนด้านฝุ่นละอองในปีที่ผ่านมา  3) กำกับดูแลให้โรงงานตรวจสอบระบบบำบัดอากาศให้มีประสิทธิภาพ 4) ส่งเสริมให้โรงงานใช้เทคโนโลยีสะอาด          ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อการลดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) 5) ประสานขอความร่วมมือกับกองทัพอากาศสำรวจสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดร่วมกับโดรน                  สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว และอ้อยที่มีกาบใบ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้หักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ           30 บาท จ่ายคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเต็มจำนวนโดยคิดแยกเป็นรายโรง และมาตรการปรับเงินสำหรับโรงงานน้ำตาลที่มีอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเกินจำนวนที่กำหนด ในอัตราตันละ 12 บาท โดยให้นำเงินส่วนนี้เป็นรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อนำไปใช้ในโครงการลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ต่อไป นอกจากนี้ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ สมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อย            ในพื้นที่ รณรงค์ไม่ให้เก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เรื่อง มาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ และปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ที่มาสาเหตุมาจากการเผา               ซึ่งจากรายงานการสำรวจปริมาณอ้อยไฟไหม้ ฤดูการผลิตปี 2562/2563 เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูการผลิตปี 2561/2562 ณ วันหีบที่ 50 ของฤดูการผลิต พบว่ามีปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงถึง 7.43 % โดยอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 มีปริมาณ 20,927,473 ตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด 42,621,206 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49.10 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด               สำหรับมาตรการเกี่ยวกับผู้ประกอบการด้านเหมืองแร่ ขอความร่วมมือสถานประกอบการ 1) ให้ควบคุมการระเบิดให้เป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อควบคุมฝุ่นจากการระเบิด 2)ตรวจสอบระบบกำจัดฝุ่นของสถานประกอบการให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาประกอบการ 3) ฉีดพรมน้ำและปรับปรุงเส้นทางขนส่งในเขตเหมืองแร่เป็นประจำเพื่อลดการสะสมฝุ่น 4) ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สถานประกอบการ ลานเก็บกองแร่และมูลดินทราย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ 5) ตรวจสอบระบบล้างล้อรถบรรทุกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีการล้างล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากสถานประกอบการทุกครั้ง 6) จัดทำแนวกันชนปลูกต้นไม้โดยรอบสถานประกอบการเพื่อป้องกันฝุ่นจากสถานประกอบการออกไปสู่ภายนอก               “กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น และได้เร่งกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง และต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการต่างๆ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการอย่างเคร่งครัด และการจัดการปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ กระทรวงฯจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม” โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว  

อ่านต่อ...


Page 4 of 309