ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ จ.ตาก

21 ม.ค 2563

จังหวัดตาก : วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประกอบกิจการ บริษัท ภาลักษณ์เจริญ จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปสมุนไพร ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ เลขที่1/2 หมู่ที่4 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก    เวลา 15.00 น. คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ บริษัท ไทยวา จำกัด ประกอบกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ณ เลขที่ 194 หมู่8 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามโครงการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงาน ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณรอบโรงงานในรัศมี 3 กิโลเมตร พื้นที่จำนวน 1,200 ไร่ เกษตรกร 56 ราย โดยปี 2563 มีแผนการขยายระบบน้ำเพิ่มพื้นที่อีก 1,700 ไร่ เกษตรกรที่จะได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก 70 ราย เพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม    และเวลา 16.00 น. คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ บริษัท จีเนียสเอ็นเนอร์จี้ จำกัด ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการพร้อมให้คำแนะนำของระบบเครื่องจักรภายในโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตต่อไป  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯภานุวัฒน์ เปิดการประชุมระดมความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม

21 ม.ค 2563

วันนี้ (21 มกราคม 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวง เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อศึกษาขอบเขตความต้องการและความคาดหวังการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนำไปกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมกว่า 50 คน จาก 29 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ปัตตานีเยี่ยมชมบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้

20 ม.ค 2563

วันนี้ (20 มกราคม 2563) เวลา 14.00 น. นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในพื้นที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้   โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการประกอบกิจการโรงงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจบริการ โดยบริษัทฯ ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาสนับสนุนให้เกิดเขตประกอบการอุตสาหกรรมพร้อมช่วยเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านวัตถุดิบ แรงงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้เมื่อเกิดการลงทุนในพื้นที่ จะทำให้ประชาชนชาวปัตตานีได้มาทำงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่สำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีดีขึ้น    นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขอให้กระทรวงฯ ช่วยผลักดันเกษตรกรฐานรากให้มีศักยภาพ โดยขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาในพื้นที่เข้ามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4 โครงการ คือ สินเชื่อช่วยเหลือ SMEs 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) อัตราดอกเบี้ย 1.5%ต่อปี สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ย 3.0%ต่อปี สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง อัตราดอกเบี้ย 4.0%ต่อปี และสินเชื่อโตไวไทยยั่งยืน อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน 6 จังหวัดชายแดนใต้ เร่งยกระดับ ต่อยอดสินค้าชุมชนสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

20 ม.ค 2563

จังหวัดสงขลา : วันนี้ (20 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ยะลา) ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดนราธิวาส ณ โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา   สำหรับข้อเสนอของภาคเอกชน ในพื้นที่ชายแดนใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ยะลา) ต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เงินทุนและเครื่องจักรในการดำเนินงาน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่สากล (ITC) เพื่อบริการให้คำปรึกษา บริการเครื่องจักรกลาง เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ พร้อมบูรณาการร่วมกับสถาบันอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4 โครงการ คือ สินเชื่อช่วยเหลือ SMEs 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) อัตราดอกเบี้ย 1.5%ต่อปี สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ย 3.0%ต่อปี สินเชื่อ Transformation Loan เสิมแกร่ง อัตราดอกเบี้ย 4.0%ต่อปี และสินเชื่อโตไวไทยยั่งยืน อัตราดอกเบี้ย 1%ต่อปี และได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอด แปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่ต่อไป  

อ่านต่อ...


ผู้ช่วยปลัดฯ ประชุมพิจารณาทบทวนคำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

17 ม.ค 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาทบทวนคำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆในสังกัด สปอ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 สปอ.  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ดึงน้ำในขุมเหมืองเก่า น้ำทิ้งโรงงานที่ผ่านเกณฑ์กฎหมายเตรียมพร้อมผันเข้าระบบ 169 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเกษตรกรสู้วิกฤติภัยแล้ง !

17 ม.ค 2563

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้สำรวจปริมาณน้ำทิ้งโรงงาน และแหล่งน้ำในขุมเหมืองที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมในช่วงวิกฤติภัยแล้งปี 2563 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆ ในการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ จากการสำรวจล่าสุดมีปริมาณน้ำรวม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ที่พร้อมผันน้ำให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ และกระทรวงฯ จะจัดส่งข้อมูลไปยัง ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ดึงน้ำข้างต้นเพื่อใช้แก้วิกฤติภัยแล้งให้ผ่านพ้นไป  “น้ำในขุมเหมืองเก่าทั่วประเทศ เบื้องต้นพบว่า ในอดีตได้มีการนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา เช่น จังหวัดภูเก็ต ระนอง และพังงา ฯลฯ ซึ่งใน ปีนี้มีแหล่งน้ำในกลุ่มเหมืองแร่ จำนวน 36 แห่ง รวม 105 บ่อเหมือง มีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 166,019,100 ลบ.ม. ที่สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ และปัจจุบันได้นำน้ำไปใช้ประโยชน์แล้ว ถึง 50 บ่อเหมือง             คิดเป็นปริมาณน้ำรวมกว่า 65,392,000 ลบ.ม. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำขุมเหมือง และได้ประสานจัดส่งข้อมูลปริมาณน้ำขุมเหมืองในเขตพื้นที่ต่างๆ ให้กับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณานำน้ำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งจัดสรรให้ทั่วถึงซึ่งจะเน้นในพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักก่อน  สำหรับการนำน้ำทิ้งจากโรงงานไปใช้ประโยชน์จะดำเนินการได้ ภายหลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จัดทำประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม นำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าประกาศฯ ได้ภายในเดือนมกราคมนี้ โดยผมได้รับรายงานการสำรวจของ สอจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีโรงงานประเภทแปรรูปการเกษตรที่มีน้ำทิ้ง จำนวนทั้งสิ้น 3,103 โรง มีปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดให้มีค่ามาตรฐานตามกฎหมายและพร้อมจะช่วยเหลือภาคเกษตรกรรม จำนวนรวม 3,772,417 ลบ.ม. ซึ่งกระทรวงฯ คาดการณ์ในเบื้องต้นว่า น้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานได้จำนวนกว่า 1,500 ราย ซึ่งถ้ารวมกับปริมาณน้ำในกลุ่มเหมืองแร่ ที่มีปริมาณน้ำ 166,019,100 ลบ.ม. จะมีปริมาณน้ำรวมกว่า 169 ล้าน ลบ.ม.” นายกอบชัย กล่าว ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างชัดเจน เนื่องจากโรงงานที่ใช้น้ำในการผลิตในปริมาณมาก ส่วนใหญ่จะมีบ่อกักเก็บน้ำทิ้งไว้ใช้ประโยชน์ และมีการนำน้ำกลับมาใช้ในการผลิตอีกครั้ง ส่วนโรงงานที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เตรียมแหล่งน้ำสำรองเพียงพอที่จะรับมือกับภัยแล้ง จึงมั่นใจว่าโรงงานจะไม่ได้รับผลกระทบและเกิดปัญหาการแย่งน้ำกับภาคส่วนอื่น แต่หากพบผู้ประกอบการรายใดที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบ หรือน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ กระทรวงฯ จะออกมาตรการช่วยเหลือให้ต่อไป  ข้อมูลแหล่งน้ำขุมเหมืองของ กพร. ในพื้นที่ภาคเหนือ มี 13 บ่อเหมืองในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน ปริมาณน้ำรวม 129 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 17 บ่อเหมืองในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานึ ปริมาณน้ำรวม 11 ล้าน ลบ.ม. ภาคกลาง  มี 4 บ่อเหมืองในจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ปริมาณน้ำรวม 1.7 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออก มี 4 บ่อเหมืองในจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ปริมาณน้ำรวม 8 แสน ลบ.ม. ภาคตะวันตก มี 5 บ่อเหมืองในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ปริมาณน้ำรวม 8.7 ล้าน ลบ.ม. และภาคใต้ มี 6 บ่อเหมืองในจังหวัด ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา และภูเก็ต ปริมาณน้ำรวม 14 ล้าน ลบ.ม.   -------------------------

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" พร้อมมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี ” รุ่นที่ 14

16 ม.ค 2563

วันนี้ (16 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมี นางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 14 จำนวน 99 คน เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 บรรยาย ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ   จากนั้นเวลา 13.00 น. ปลัดกอบชัยฯ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี ” รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2563 พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานและการประสานงานเป็นเครือข่ายของข้าราชการรุ่นใหม่ต่อไป  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม

16 ม.ค 2563

วันนี้ (16 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายสุรพล ชามาตย์  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม  ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2  #กระทรวงอุตสาหกรรม #ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ

15 ม.ค 2563

  จังหวัดชัยภูมิ : วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 15.00 น. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายรัฐการ ด่านกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้าชัยภูมิ และผู้นำชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ   โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดเตรียมโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ระบบมาตรฐาน การบริหารจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาร่วมกลุ่ม SMEs เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ส่วนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จะมีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด #กระทรวงอุตสาหกรรม #การส่งเสริมและพัฒนาSMEs  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ เดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้งมอบระบบกักเก็บน้ำช่วย SMEs นำร่อง 10 หมู่บ้านใน จ.ชัยภูมิ

15 ม.ค 2563

วันนี้ (15 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานในพิธีส่งมอบระบบกักเก็บน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชนและราษฎรแก่หมู่บ้านนำร่อง 10 หมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมส่งมอบ และมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้นำชุมชน 10 หมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ   นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีมาตรการรับมือวิกฤตภัยแล้งด้วยกลไกประชารัฐ โดยมีมาตรการสำคัญและเร่งด่วนในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการลดความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจผันผวน โดยสนับสนุนสินเชื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และการสร้างโอกาสทางการตลาดรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสามารถปรับตัวและรับมือกับวิกฤตการณ์และสภาวะดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดำเนินกิจกรรมผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์ภาชนะในการกักเก็บน้ำและถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างภาชนะกักเก็บน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ผลิตและอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมการสนับสนุนสินเชื่อแก่ SMEs ผ่านกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดทำมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำโดยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบภายใต้กิจกรรมนำร่องระบบกักเก็บน้ำเพื่อวิสาหกิจชุมชนและราษฎรและได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับเกษตรกรรม ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคด้วย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรมนำร่องระบบกักเก็บน้ำสำหรับสำรองน้ำให้ครอบคลุมตามความต้องการในการใช้น้ำในการผลิตสินค้าเกษตรกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของกลุ่มวิสาหกิจและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10 หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ อ.เมือง อ.บำเหน็จณรงค์ อ.หนองบัวระเหว และ อ.จัตุรัส โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำกว่า 5,037,000 ลิตร/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 270,660บาท/ปี และยังสามารถลดการสูญเสียโอกาสในการเพิ่มยอดขายกว่า 22,000,000 บาท/ปี ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งการสร้างระบบกักเก็บน้ำ การฝึกอาชีพ ซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้น 10,000 ครัวเรือน #กระทรวงอุตสาหกรรม #โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 5 of 309