วันพุธ, 18 เมษายน 2561 09:33

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561