วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 18:00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Phayao food valley)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561