วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 13:55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดพะเยาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561