วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 17:59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562