วันพุธ, 18 เมษายน 2561 09:27

ข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งจันการเกษตรระดับภูมิภาค