วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 13:56

ข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดพะเยาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561