วันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561 15:06

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรและผลไม้แปรรูปด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล