วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 11:12

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน ภายใต้งบดำเนินงาน