วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 11:38

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค