วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 11:40

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์