วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 11:55

ขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference:TOR) การจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562