วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 17:57

ขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference:TOR) จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค