folder คู่มือประชาชน

Documents

pdf กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน1

By

Download (pdf, 80 KB)

กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน1.pdf

pdf คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

By

Download (pdf, 1.37 MB)

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

By 11 download

Download (pdf, 260 KB)

คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf

pdf คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

By 11 download

Download (pdf, 12.50 MB)

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 6 download

Download (pdf, 4.97 MB)

คู่มือมาตรฐาน (2).pdf

pdf คูู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

By 8 download

Download (pdf, 1.37 MB)

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 7 download

Download (pdf, 5.58 MB)

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 5 download

Download (pdf, 262 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล.pdf