folder คู่มือประชาชน

Documents

pdf กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน1

By

Download (pdf, 80 KB)

กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน1.pdf

pdf คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

By

Download (pdf, 1.37 MB)

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

By

Download (pdf, 130 KB)

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการเบิกจ่าย.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

By 79 download

Download (pdf, 260 KB)

คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf

pdf คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

By 75 download

Download (pdf, 12.50 MB)

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 73 download

Download (pdf, 4.97 MB)

คู่มือมาตรฐาน (2).pdf

pdf คูู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

By 62 download

Download (pdf, 1.37 MB)

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

Image ค่าธรรมเนียมโรงงาน

By

Download (jpg, 414 KB)

S__203390987.jpg

pdf รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 74 download

Download (pdf, 5.58 MB)

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 96 download

Download (pdf, 262 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล.pdf