pdf กระบวนงานที่ 72

By 83 download

Download (pdf, 244 KB)

กระบวนงานที่ 72.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 72 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  (กรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

 

                          รับคำขอและนำส่งให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณารับรอง)