folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf กระบวนงานที่ 28 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

By 42 download

Download (pdf, 248 KB)

กระบวนงานที่ 28.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 28        การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

pdf กระบวนงานที่ 29 การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่

By 48 download

Download (pdf, 320 KB)

กระบวนงานที่ 29.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 29        การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่

pdf กระบวนงานที่ 32 การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18)

By 51 download

Download (pdf, 239 KB)

กระบวนงานที่ 32.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 32        การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ 18)

pdf กระบวนงานที่ 33 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22)

By 46 download

Download (pdf, 264 KB)

กระบวนงานที่ 33.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 33 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ 22)

pdf กระบวนงานที่ 34 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขต

By 42 download

Download (pdf, 262 KB)

กระบวนงานที่ 34.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 34        การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขต

 

                                      เหมืองแร่ (แบบแร่ 7)

pdf กระบวนงานที่ 35 การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20)

By 44 download

Download (pdf, 255 KB)

กระบวนงานที่ 35.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 35        การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20)

pdf กระบวนงานที่ 36 การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25)

By 47 download

Download (pdf, 263 KB)

กระบวนงานที่ 36.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 36 การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25)

pdf กระบวนงานที่ 37 การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่

By 52 download

Download (pdf, 240 KB)

กระบวนงานที่ 37.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 37   การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่

pdf กระบวนงานที่ 38 การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่ 12)

By 44 download

Download (pdf, 244 KB)

กระบวนงานที่ 38.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 38        การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ (แบบแร่ 12)

pdf กระบวนงานที่ 39 การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ 13)

By 50 download

Download (pdf, 243 KB)

กระบวนงานที่ 39.pdf

กระบวนงานลำดับที่ 39        การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น

 

                                      (แบบแร่ 13)