folder ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

Documents

pdf รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Popular

By 218 download

Download (pdf, 9.55 MB)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏ.pdf

document ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 Popular

By 781 download

Download (doc, 4 MB)

ข้อมูลส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา.doc