folder แผนงาน

Documents

pdf แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

By 43 download

Download (pdf, 106 KB)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 34 download

Download (pdf, 8.35 MB)

แผนบริหารความเสี่ยง.pdf