folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Categories

Documents

pdf การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 13 download

Download (pdf, 131 KB)

การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ2563.pdf

pdf การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 10 download

Download (pdf, 131 KB)

การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ2563.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 22 download

Download (pdf, 2.18 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินการ.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 23 download

Download (pdf, 263 KB)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf