folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 )

By 49 download

Download (pdf, 60 KB)

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ.pdf

pdf การประชุมการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 51 download

Download (pdf, 466 KB)

รายงานการประชุม.pdf

pdf การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 62 download

Download (pdf, 1.08 MB)

รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 66 download

Download (pdf, 755 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

pdf รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 39 download

Download (pdf, 22 KB)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf