folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 3 download

Download (pdf, 1.08 MB)

รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 8 download

Download (pdf, 755 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf