folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สิ้นสุดไตรมาสที่ 3)

By 21 download

Download (pdf, 57 KB)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 63.pdf

pdf มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 43 download

Download (pdf, 209 KB)

2.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf