folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf มอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

By 1 download

Download (pdf, 96 KB)

2.คำสั่ง.pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 New

By

Download (pdf, 65 KB)

รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน(รอบ6เดือน).pdf

pdf หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

By 2 download

Download (pdf, 370 KB)

กรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริต.pdf

pdf หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

By 2 download

Download (pdf, 370 KB)

กรณีร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน.pdf