pdf แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาค Popular

By 128 download

Download (pdf, 43 KB)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาค.pdf

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

 

(พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์)

 

( พ.ศ. 2560 – 2564 )

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์   

 

ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาคสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะอาหารปลอดภัยบนความต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และประวัติศาสตร์

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับเครือข่ายการค้า โครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จาก           กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและหลากหลายมิติ

 

 

 

เป้าประสงค์

 

 

 

1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน

 

 

 

2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

 

3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า / ไทย - ลาว

 

 

 

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ

 

 

 

5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

 

 

 

1. จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้

 

2. จำนวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 

3. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน

 

4. เส้นทางเชื่อมโยง E –W – E – C  ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

 

5. จำนวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน

 

6. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น

 

7. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 

8. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 

9. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

 

10. จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

11. จำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

 

12. จำนวนเครือข่ายหมู่บ้าน / ที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

 

 

กลยุทธ์

 

 

 

1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics

 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ

 

4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )

 

5. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน

 

6. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว

 

7. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

 

8. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

 

9. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

10. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต / การค้า / การบริการอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า

 

11. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

 

12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ