folder แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

Documents

pdf แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 94 download

Download (pdf, 6.34 MB)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี.pdf

pdf แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเ Popular

By 124 download

Download (pdf, 86 KB)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเ.pdf

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 วิสัยทัศน์ 

 “ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  

พันธกิจ 

          1.  ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมครบวงจรอย่างยั่งยืน 

          2.  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  

          3.  กำกับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

              เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          4.  บูรณาการการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิด  

               ประสิทธิผล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์   

           ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เป้าประสงค์ 

          1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ 

             จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและ            พัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนา                       มาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

          3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

 รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบ