folder ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

Documents

pdf แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 67 download

Download (pdf, 6.34 MB)

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี.pdf

pdf แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเ

By 93 download

Download (pdf, 86 KB)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเ.pdf

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 วิสัยทัศน์ 

 “ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้า                       ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  

พันธกิจ 

          1.  ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมครบวงจรอย่างยั่งยืน 

          2.  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  

          3.  กำกับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 

              เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          4.  บูรณาการการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิด  

               ประสิทธิผล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์   

           ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เป้าประสงค์ 

          1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ 

             จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและ            พัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนา                       มาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

          3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

 รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบ