folder แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

Documents

pdf ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด Popular

By 189 download

Download (pdf, 255 KB)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด.pdf

 

แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  

(พ.ศ. 2561 - 2565)

   วิสัยทัศน์   

“ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”  

จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ