วิสัยทัศน์

ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”