โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานงานและจัดทำแผนงาน โครงการแผนปฏิบัติงานและคำของบประมาณในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. บริหารงานทั่วไป การเงิน พัสดุ บุคคล ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

1. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและอุตสาหกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3. ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

  

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน

3. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บดหรือย่อยหิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริม และพัฒนาการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม

3. ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำเหมือง แร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย