พันธกิจ

1) ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมครบวงจรอย่างยั่งยืน

2) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

3) กำกับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4) บูรณาการการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล