พันธกิจ

          1.  ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมครบวงจรอย่างยั่งยืน

          2.  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

          3.  กำกับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

              เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          4.  บูรณาการการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิด

               ประสิทธิผล

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงอุตสาหกรรม

.. 2560

ข้อ ๑๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

(๓) จัดทำแผน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

(๕) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

อุตตม สาวนายน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม