วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 15:46

เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2562

วันที่  18 มิถุนายน 2562 นางไพรินทร์  กันทะวงษ์  อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสมหวัง   แดงสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนางสาวสิริยาภรณ์ จันทร์ดี นักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2562  เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการยื่นขอ มผช. และเงินทุนหมุนเวียน และประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานฯ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค หมู่ที่ 17 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย  นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว