วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 08:51

ออกตรวจสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 วันที่  18 มิถุนายน 2562 นางไพรินทร์  กันทะวงษ์  อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  มอบหมายให้นายสมหวัง  แดงสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พร้อมด้วยนางสาวสิริยาภรณ์ จันทร์ดี นักวิชาการมาตรฐาน ออกตรวจสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวการพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 3 กลุ่มได้แก่

1. กลุ่มแม่บ้านโนนตูมใต้ ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

- ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

- กระเป๋าตังค์ใส่เหรียญ

- กระเป๋าอเนกประสงค์

- กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์

2. กลุ่มจักสานบ้านวังศาล ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

- ผลิตภัณฑ์จากเชือก

3. กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

- ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น