วันอังคาร, 18 ตุลาคม 2559 11:38

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค(One Province One Agro-Industrial Product:OPOAI)