วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 16:11

การกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563