วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563 15:44

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้จัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องข้อแนะนำลักษณะของผ้าที่เป็นวัตถุดิบสำหรับที่จะใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศ ณ วันที่  6  มีนาคม  2563