วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 15:52

ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จากประชาชนที่มาติดต่อราชการ